Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LennonArt Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.mezovitc.webnode.hu webshop, és a webshop termékeit megvásárló Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. A Szolgáltató adatai

Név: LennonArt Kft.

Székhely, üzleti tevékenység helye (panaszügyekben is): 2045 Törökbálint, Rákóczi u. 1.

Levelezési cím: 1118 Budapest, Nagyszeben út 24/A

Ügyfélszolgálat e-mail címe: mezovitc@gmail.com

Képviselő: Hoffmann György ügyvezető

Adószám: 23018950-2-13

Cégjegyzékszám, nyilvántartó bíróság: Cg. 13-09-141928, Budapest Környéki Törvényszék

Bankszámlaszám: CIB BANK Zrt. 10700268-66000286-51100005

Honlap: www.mezovitc.webnode.hu

Honlap üzemeltetője: LennonArt Kft

Az ügyfélszolgálat e-mail útján, vagy postai úton érhető el. Sürgős esetben:
Tel.: +36 70 452-0010

2. Általános rendelkezések, a szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.mezovitc.webnode.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 45/2014. (II.26) kormányrendelet szabályozza.

2.2. A Webáruházban történő vásárlás e-mail útján, illetve a Weboldalon keresztül leadott megrendeléssel, vagy telefonon +36 70 452-0010 lehetséges, magyar nyelven, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A megrendelés leadását a felek még nem tekintik szerződéskötésnek. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre a felek között. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható a Weboldalon, elektronikus levélben, vagy telefonon a +36 70 452-0010 telefonszámon. Írásbeli szerződésnek a megrendelés és annak visszaigazolása minősül, melyet a Szolgáltató iktat, és 5 éven keresztül megőriz.

2.4. Ha banki előre utalásos fizetési mód választása esetén megrendelt áru vételára a visszaigazolás megküldésétől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Szolgáltató számlájára, úgy a Szolgáltató e-mailen vagy telefonon megkísérli felvenni az Ügyféllel a kapcsolatot, hogy tisztázza a fizetés elmaradásának okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, vagy a kapcsolatfelvétel ellenére a kifizetés nem történik meg, az az Ügyfél elállásának minősül, a megrendelést a Szolgáltató törli és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küld az Ügyfél részére.

 

3. Regisztráció

3.1. A regisztrációs űrlap a vásárlás során „Kifizetés” gomb megnyomása után jelenik meg. Új vásárló "regisztrálása" az alábbi adatok megadásával történik:
e-mail cím, választott jelszó, vezetéknév, keresztnév, utca, város, irányítószám, megye, ország, e-mail, telefonszám (nem kötelező, de a gyors ügyintézés miatt ajánlatos). Ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor az alul található jelölőnégyzet bepipálása után megjelenik a Szállítási címhez szükséges adatlap.

A regisztráció után a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre 2 db elektronikus levél érkezik.
1, Amelyben értesítést kap új fiókja elkészültéről és megkapja a bejelentkezési adatokat (felhasználó nevét és jelszavát).

2, Értesítést kap a megrendelésről és ebben az e-mailben kapja meg a rendelése számát.
Ezen két e-mail érkezésével válik a regisztráció érvényessé.

3.2. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók.  Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követő munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

3.3. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán és számlázáson kívül más célra nem használja fel. Előbbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybe vett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.

3.4. A nem aktív regisztrációkat az utolsó belépéstől számított 365 nap után Szolgáltató törli.

3.5. A Webáruházba való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

4. A szerződés tárgya

4.1. A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termék/termékek képezik.  A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben érdeklődhet a Szolgáltatónál.

 4.2. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.

4.3. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

4.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól. Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

5. A megrendelés

5.1. A Webáruházat bárki látogathatja, megrendelést azonban csak regisztrált ügyfél adhat (lásd jelen ÁSZF 3. pontja). A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre, egy munkanapon belül küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés egy munkanapon belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor a szerződés létre nem jöttnek tekintendő, és a feleket további jogok nem illetik, kötelezettségek nem terhelik. Szolgáltató minden esetben e-mail útján visszaigazolást küld a rendelésről, amely tartalmazza a fizetendő összeget (adóval növelt), a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailt legkésőbb a rendelés leadását követő 1 munkanapon belül köteles elküldeni. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.

5.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Rendelés és Szállítás” menüpont alatt találhatóak. „

6. Fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek:

 utánvéttel: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor, többletköltség vállalásával;

 banki előre átutalás: a Szolgáltató által küldött rendelés-visszaigazolásban megadott összeget kell előre, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont).

A fizetési módot az Ügyfélnek kell megjelölnie a megrendelés folyamán.

6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

7. Szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvéttel fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 3 munkanap.

7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.

7.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi. A kiszállítás a GLS futárszolgálaton keresztül történik, egyéb szállítási lehetőség választása, vagy a személyes átvételre vonatkozó aktuális lehetőségek szintén a honlapon vannak feltüntetve. Az ügyfél ezek közül választ.

A kiszállítás díja a Magyar Posta Zrt. aktuális díjtáblázata szerint történik.

7.4. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

7.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.

8. Elállás joga, módja, következményei

8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében az Ügyfél a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási jogát a rendelés kézhezvételének napjától gyakorolhatja. Elállási jogát az Ügyfél a Szolgáltatónak küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő visszaküldésével gyakorolhatja.

8.2. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által a rendelésért kifizetett összeget a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató a visszatérítendő összeget a termék visszaküldéséig, vagy a visszaküldés megtörténtének igazolásáig visszatarthatja. Az Ügyfél részére visszafizetendő összegből Szolgáltató jogosult az ésszerű adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a rendelést postai úton vagy futárszolgálattal juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz legfeljebb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelés visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át. A visszaküldés címe: LennonArt Kft., 2045 Törökbálint, Rákóczi u. 1.

A Szolgáltató visszaszállítás esetén követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8.4. Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

A MEZOVIT C+ termék esetében, annak jellegéből fakadóan, a Korm. rendelet 29. § e, pontja értelmében felbontott terméket nem áll módunkban visszavenni.

9. Garancia, szavatosság

9.1. A Szolgáltató a Webáruházban forgalmazott termékek vonatkozásában a Ptk. 6:159-170. §-ban meghatározott szavatossági felelősséggel tartozik.

9.2. A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Probléma észlelése esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

9.3. Amennyiben a termék(ek) átvételét követően, de nyolc munkanapon belül derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségű, úgy az Ügyfél kérheti a hibás termék kicserélését. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában erre a Szolgáltató figyelmeztet. A csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegű csere az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár, a Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A MezovitC+ termék esetében 8. pont értelmében felbontott terméket nemáll módunkban visszavenni, sem cserélni.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Postai úton: 118 Budapest, Nagyszeben út 24/A

Honlap cím: www.mezovitc.webnode.hu 

E-mail: mezovitc@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi e-mailben.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu; Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703.

Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

11.3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére Felek kikötik a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

 

Törökbálint, 2017. április 12.